Mesto prijíma žiadosti o dotáciu na šport

23. 3. 2012

Mesto Trenčín vyhlásilo grantové kolo  na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry  na  rok 2012.  Medzi žiadateľov bude rozdelená čiastka 25.000 €, z toho na činnosť  20.000 € a na reprezentáciu, či iné výnimočné akcie 5.000 €. Uzávierka prijímania žiadostí je 30.apríla 2012.       


 


Mesto môže poskytnúť dotáciu na športové aktivity právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto  a  fyzickým osobám –  podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt v Trenčíne, ktoré vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Trenčín. Mesto Trenčín poskytne dotácie len na základe predloženej žiadosti spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu. Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, vrátane tlačív žiadostí o dotáciu nájdete na webovej stránke www.trencin.sk – občan – tlačivá  –  kultúra, šport a cestovný ruch alebo na Útvare školstva MsÚ v Trenčíne – tel. č. 6504208.


V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré budú zrealizované v roku 2012.  


                                                                                                                                                                                                                                            


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!