Mesto prijíma žiadosti o dotácie v oblasti kultúry

28. 1. 2013

Mesto Trenčín vyhlásilo grantové kolo na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2013. Uzávierka prijímania žiadostí je 28. 2. 2013.


Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt v Trenčíne, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta a poskytujú služby jeho obyvateľom.


Dotácie môžu byť poskytnuté len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu. V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré budú zrealizované do konca roka 2013.


Uzávierka prijímania žiadostí je 28. 2. 2013.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!