Mesto poskytne dotácie na aktivity v oblasti športu

2. 1. 2018

Žiadosť o podporu v oblasti športu a telesnej kultúry na rok 2018 treba poslať do 28. februára 2018.


V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín vyhlásil primátor mesta Richard Rybníček dotačné kolo na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry na rok 2018. V tejto oblasti je možné žiadať o dotáciu na činnosť alebo na reprezentáciu a výnimočné akcie.


Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti  spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.trencin.sk – občan – tlačivá – šport, a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.


Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám.2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 h, v piatok od 8.00 – 13.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).


Uzávierka prijímania žiadostí je 28. 2. 2018.


Informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete vo VZN 7/2012.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!