Mesto podporí aktivity aj v oblasti životného prostredia

12. 1. 2018

Žiadosti treba predložiť najneskôr do 28. februára 2018.


V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín vyhlásil primátor mesta Richard Rybníček dotačné kolo na aktivity v oblasti životného prostredia na rok 2018.


Informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete vo VZN č. 7/2012, ktoré je uverejnené na webovej stránke mesta Trenčín v časti Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia.


Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete v časti Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia. Podmienkou je, aby žiadateľ mal vysporiadané záväzky voči mestu.


Žiadosti s povinnými prílohami je potrebné odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2  (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 h, v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou  (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).


Uzávierka prijímania žiadostí je 28. februára 2018.


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!