Mesto chce rozšíriť možnosti občanov pre využívanie sociálneho taxi

21. 2. 2008

Mesto Trenčín poskytuje prostredníctvom svojej mestskej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. prepravnú službu občanom, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu motorovým vozidlom – tzv. sociálne taxi. Služba je poskytovaná od 1. januára 2008 a od marca by sa mal okruh klientov ešte rozšíriť.


            Mestskou radou v Trenčíne bol 14. februára odporučený na schválenie mestským zastupiteľstvom návrh nového všeobecne-záväzného nariadenia (VZN) č. 2/2008,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2007. Cieľom novej úpravy  je  zjednodušiť prístup občanov k využívaniu sociálneho taxi a zároveň  rozšíriť skupinu osôb, ktorá môže o túto službu požiadať. Ak návrh podporia poslanci na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva 28. februára,  nová úprava bude účinná 15. dňom od vyvesenia schváleného VZN na úradnej tabuli mesta.


Podľa nového návrhu bude prepravná služba poskytovaná aj ťažko mobilným občanom – držiteľom preukazu ZŤP so sprievodcom a tiež občanom vo veku nad 65 rokov, ktorí sú podľa potvrdenia lekára odkázaní na individuálnu prepravu. Títo nemusia predložiť, ako doteraz, posudok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne (ÚPSVaR), ale len potvrdenie lekára. Tým sa zjednoduší postup pri vydávaní rozhodnutia o poskytovaní prepravnej služby a urýchli sa možnosť jej objednávania.


Ako postupovať, spresnila Alena Fischerová,  riaditeľka Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m.r.o.: „Na základe preukazu ZŤP so sprievodcom alebo príslušného potvrdenia od lekára (občania nad 65 rokov) si občania môžu požiadať o poskytovanie tejto prepravnej služby. Po posúdení ich žiadosti a priznaní služby  sa stanú našimi klientmi. Potom už stačí len dohodnúť konkrétne podrobnosti ohľadom ich prepravy.“


Služba známa ako sociálne taxi bola dosiaľ poskytovaná len po predložení posudku o nároku na takúto službu občanovi, ktorý vydával ÚPSVaR v Trenčíne. Podľa A. Fischerovej bol takto vymedzený okruh osôb veľmi úzky a nepokrýval požiadavky občanov odkázaných na individuálnu prepravu. O posudok totiž požiadajú ÚPSVaR predovšetkým občania, ktorí požadujú kompenzácie ako stomici, diabetici a podobne. Taktiež o preukaz ťažko zdravotne postihnutého občana žiadajú až  v prípade, keď ho potrebujú na úľavy pri platbe za zdravotné a hygienické pomôcky. Občania, držitelia preukazu ŤZP so sprievodcom nemajú posudok o tom, že sú odkázaní na individuálnu prepravu a nové posúdenie občana pre potreby poskytovania prepravnej služby je na ÚPSVaR zdĺhavé a pre ťažko mobilných občanov obtiažne.


V prípade využívania tejto služby občania zaplatia 8 Sk/km, v prípade čakania 30 Sk stojné za každú začatú hodinu.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!