Majitelia psov môžu zaplatiť daň do konca mesiaca

21. 1. 2010

V roku 2008 začalo Mesto Trenčín po štvorročnej prestávke opätovne vyberať daň za psa. Správca dane vtedy podľa podaných  oznámení  daňovníkov  vyrubil daň za psa platobným  výmerom. V nasledujúcich rokoch však správca už platobný výmer nevyrubuje a majitelia psov si musia sami ustriehnuť termín splatenia dane. Tá je splatná  bez  vyrubenia  do  31. januára  zdaňovacieho  obdobia  na  variabilný  symbol  prvýkrát  vyrubenej  dane za psa.


Sadzba  dane sa  na rok 2010  nezmenila a je stanovená  za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:  • daň za psa chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa 24,89 eura,

  • daň za psa chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 8,29 eura.

Daň  za  psa možno  uhradiť  bezhotovostne  na účet s variabilným  symbolom uvedeným  v pôvodnom platobnom  výmere alebo hotovosťou  v  Klientskom  centre   MsÚ  Trenčín , alebo v Klientskom   centre – Centrum  rozvoja  mesta, Farská  10, Trenčín.


V prípade, že pôjdete platiť daň za psa v hotovosti, odporúčame  zobrať  si  so  sebou  pôvodný  platobný  výmer alebo  doklad  o zaplatení   dane  za psa z predchádzajúceho  roku. Prípadne si môžete  poznačiť variabilný  symbol,  na  ktorý  budete  predmetnú  daň za psa platiť. Ušetrí  to váš čas pri  zisťovaní   uvedeného variabilného  symbolu.


Ak  ste si psíka zatiaľ ešte nezaevidovali alebo ste neoznámili zmenu, alebo zánik  daňovej povinnosti,  ste povinní do 30 dní od začiatku zmeny splniť si  túto  oznamovaciu  povinnosť v Klientskom   centre – Centrum  rozvoja  mesta, Farská  10, Trenčín  a vyplniť  tlačivo  Evidenčný  list psa. Len na základe uvedeného  oznámenia môže  správca dane stanoviť  správnu  výšku  daňovej  povinnosti.

Súvisiace dokumenty:


Evidencny list psa (zobrazí sa v novom okne)


<!– –>VZN 3/2002 – O podmienkach držania psov v meste Trenčín


<!– –>VZN 17/2008 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


<!– –>VZN 13/2009 – ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.17/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!