Ľuďom bez prístrešia podáva Trenčín pomocnú ruku

9. 11. 2007

          Mesto Trenčín eviduje cca 50 občanov bez prístrešia, ktorí majú trvalý pobyt v meste. Ďalších viac ako 50 občanov minulý rok využívajúcich služby či už azylového centra alebo nízkoprahovej nocľahárne prišlo z iných miest a obcí. Ide o skupinu ľudí, ktorá nemá dlhodobo zabezpečené základné životné podmienky. Presnú evidenciu bezdomovcov nemôže mať vzhľadom na častú migráciu týchto ľudí žiadne mesto.


          Z hľadiska verejného záujmu, ako aj za účelom predchádzania alebo zhoršenia sociálnych problémov Mesto Trenčín zriadilo útulok – nízkoprahovú nocľaháreň a denné azylové centrum v priestoroch Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne na Soblahovskej ulici. Cieľom komunitnej práce mesta v oblasti sociálnych služieb je podpora miestneho spoločenstva a miestnej komunity v spolupráci pri riešení miestnych problémov. Na základe tohto postupu bol schválený aj projekt diecéznej charity Nitra, cieľom ktorého je  poskytovanie sociálnej pomoci občanom bez prístrešia a ľuďom v kríze.


          Mesto Trenčín nepresunulo zodpovednosť za ľudí bez prístrešia na charitu, pretože poslanci mestského zastupiteľstva schválením zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici s Diecéznou charitou Nitra, prevzali finančnú záštitu nad celým projektom, ktorému poskytli aj mestské priestory. Okrem nákladov na prevádzku aj všetky náklady za energie bude hradiť mesto. Nízkoprahová nocľaháreň, útulok a denné azylové centrum majú v rámci resocializácie uspokojením základných životných potrieb týchto občanov zlepšiť kvalitu ich života. Pracovná terapia by mala posilniť ich vnútornú motiváciu k riešeniu sociálnej situácie. Vytvorením sociálnej siete sa zníži počet občanov bez prístrešia, prespávajúcich v domoch na sídliskách, v pivniciach a opustených domoch.


          Na celý projekt má v tomto roku Mesto Trenčín vyčlenených 400 tisíc Sk. Náklady na energie budú hradené zvlášť tiež miestnou samosprávou. Zmluvu o výpožičke obe strany podpísali 29. októbra t.r., žiaľ kľúče od nebytových priestorov dodnes pracovníci charity neprebrali. Preto Mesto Trenčín preto požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne o vydanie súhlasu na  prevádzkovanie sociálneho zariadenia pre občanov bez prístrešia – nízkoprahovej nocľahárne, vlastnými silami.


          Napriek všetkým okolnostiam sa teda miestna samospráva o občanov bez prístrešia v zimných mesiacoch postará aj bez zmluvného partnera, ale predstavitelia miestnej samosprávy naďalej veria, že projekt, o realizácii ktorého Mesto Trenčín a Diecézna charita Nitra rokovali od mája t.r., uzrie svetlo sveta a nie len do 31. augusta 2008, ako znie zmluva, ale aj na dlhšie obdobie.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!