Kvalita ovzdušia závisí od nás všetkých

24. 11. 2020

Kvalita ovzdušia v Trenčíne bola v niekoľkých novembrových dňoch zhoršená. Vyššie boli koncentrácie pevných častíc PM10 a PM2,5. Najväčší podiel na emisiách týchto prachových častíc ale aj karcinogénneho benzo(a)pyrénu pochádza dnes zo spaľovania tuhých palív v domácnostiach. Podieľa sa na tom aj spaľovanie uhlia aj biomasy (najmä nevysušeného dreva).

 • Negatívne účinky na zdravie človeka: 
  • Čím sú častice menšie, tým hlbšie prenikajú do dýchacej sústavy. Dlhodobá expozícia môže mať negatívne účinky na dýchací a srdcovocievny systém.
  • V oblastiach s vysokými koncentráciami v ovzduší, boli pozorované zdravotné problémy obyvateľov, akými sú napríklad zníženie pľúcnej kapacity a nárast chronických bronchitíd, dokonca aj predčasné úmrtia.
  • Chronické pôsobenie vdychovania častíc PM môže vyvolať nielen riziko rozvoja srdcovocievnych ochorení a ochorení dýchacích ciest, ale aj rakovinu pľúc.
  • K akútnym účinkom môže patriť dráždenie očí, nosa, hrdla a bolesti hlavy, astmatické záchvaty a akútne zápaly priedušiek a tiež môže dôjsť k nárastu citlivosti k infekciám dýchacích ciest.

Je dôležité si uvedomiť príčiny zhoršenej kvality ovzdušia a prispieť k jej zlepšeniu.

Vzduch, ktorý dýchame ovplyvňujú hlavne:

 1. Emisie – znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z priemyslu, dopravy a vykurovania objektov,
 2. Rozptylové podmienky (určuje ich poloha mesta a  meteorologické prvky – vietor, inverzia…),
 3. Diaľkové znečisťovanie – prenos znečisťujúcich látok vypustených na inom mieste, ako je miesto, kde dochádza k znečisteniu.

Prehľad povinností, vyplývajúcich z legislatívy pre prevádzkovateľov vykurovacích zariadení v domácnostiach:

 • Povinnosť požiadať obec o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o vzduší v znení neskorších predpisov. Súhlas je potrebný pri  novostavbách, ale aj pri zmene vykurovacieho zariadenia (kotol na plyn, tuhé palivo, krb,…). Sankcie za porušenie od 33 € do 3300 €.
 • Povinnosť dodržiavať stanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zariadení.
 • Povinnosť spaľovať palivo stanovené výrobcom, alebo v súhlase podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší.
 • Neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.
Tuhé palivo
Prevádzkový stav Tmavosť dymu Čas
Bežná prevádzka 2.stupeň podľa Ringelmana alebo 40 % opacity  
Rozkurovanie zo studeného stavu 3.stupeň podľa Ringelmana alebo 60 % opacity ≤ 3 h
Odstavovanie ≤ 30 min.
 • Sankcie za porušenie povinností od 33 do 3 300 €.
 • Zákaz spaľovať alebo spoluspaľovať odpad a druhotné palivo. Sankcia za porušenie povinnosti do 1 500 €.
 • Povinnosť nechať si revíznym technikom komínov vykonať odborné preskúšanie komína podľa zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Sankcia za porušenie 99 €.
 • Povinnosť vykonať čistenie komína a spalinovodov v predpísaných lehotách podľa vyhlášky MV SR č.401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
 • Povinnosť zabezpečiť kontrolu technického stavu vykurovacieho zariadenia oprávnenou osobou podľa zákona č.314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v predpísaných lehotách.

Spracované podľa stránok populair.sk a vykurovanie.enviroportal.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!