Kanalizácia spojí Kubru s Opatovou

21. 9. 2005

          V týchto dňoch sa v mestských častiach  Opatová a Kubra začali práce na  kanalizačnom systéme, ku ktorej si každý občan bude môcť napojiť svoj dom. Na  realizáciu tejto  investície mesto vypísalo  verejnú súťaž v rámci verejného obstarávania, ktorú vyhrala  firma VOD-EKO a. s. Trenčín. Mesto uzavrelo  s firmou  rámcovú zmluvu, ktorá zachytáva oblasť troch mestských častí Opatovú, Kubru a Nozdrkovce.


          Na realizáciu na tento rok je vyčlenených z rozpočtu mesta viac ako 53 miliónov korún. Tak znie i konkrétna zmluva o dielo na rok 2005  s firmou VOD-EKO a.s. Trenčín. Tá už začala s realizáciou  stavieb kanalizácie v mestských častiach Opatová a Kubra v súlade s projektovou dokumentáciou vyhotovenou štátnym podnikom Hydroconsult Bratislava.


          „Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo 9. septembra. Útvar  životného prostredia a dopravy vydal rozhodnutie na rozkopávky komunikácií, rozhodnutia na dopravné značenie, ktoré bude dopravný režim v daných lokalitách upravovať tak, aby bola zachovaná bezpečnosť pri realizácii stavebných prác. Tie by mali skončiť už v prvej polovici decembra tohoto roku tak, aby mohla byť plynule zabezpečená zimná údržba a prevádzka na komunikáciách,“ povedal vedúci  Útvaru dopravy a životného prostredia MsÚ Ladislav Petrtýl.


+ NÁVRAT DO HISTÓRIE


          Ak sa vrátime späť do histórie výstavby kanalizácie, prvá časť stavby na úseku Trenčín – Kubra bola ukončená kanalizačným zberačom na námestí prof. Š. Hlaváča kolaudáciou v r. 2000.  K tejto stavbe neskôr pribudol kanalizačný zberač, úseky stôk, ktoré sa na zberač pripájajú a prečerpávacia stanica odpadových vôd.


          V rámci prvej stavby bola spracovaná aj projektová dokumentácia stoky, stavebne zrealizovaná v rámci riešenia dopravy Potočnej ulice v Opatovej. Pre názornosť prinášame  pohľad  prostredníctvom ortomáp na ktorých  je súčasný stav vybudovanej kanalizačnej siete znázornený čiernou čiarou a projekt na ktorom sa pracuje v súčasnosti, farbou červenou.


+ SÚČASNOSŤ


          Pôvodná koncepcia vychádzala z členitosti terénu, ktorý sa z horného konca Opatovej zvažuje k Opatovskej ceste a ďalej až k potoku Teplička. Mestská časť bola rozdelená na dva samostatné gravitačné kanalizačné systémy s ukončením pri Poľnohospodárskom družstve Opatová v dvoch prečerpávacích staniciach odpadových vôd. Výtlačné potrubie je v koncepcii situované pozdĺž cesty idúcej súbežne s potokom a potom cez perspektívnu oddychovú zónu novej zástavby až do prerušovacej šachty na Ul. J. Hricku.


          „Kanalizácia v Kubre bude plynule napojená na Opatovú vybudovaním novej čerpacej stanice., čím sa zároveň  vytvorí  perspektívna možnosť na odkanalizovanie celého územia medzi Sihoťou IV. a Opatová, aby sa mohlo ďalej urbanisticky rozvíjať,“ vysvetľuje L. Petrtýl.


          V Kubre sa budú dopĺňať časti, ktoré ešte nie sú napojené na hlavný kanalizačný systém. Pred dvomi mesiacmi sa uskutočnilo i stretnutie s občanmi, na ktorom sa im vysvetlilo, ktoré časti sa idú robiť. + Kanalizácia v meste Trenčín – KubraKanalizácia v meste Trenčín – Opatová

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!