Jesenné upratovanie 2017 zozbieralo viac ako 300 ton odpadu

30. 1. 2018

Tradičné organizované jesenné upratovanie sa v našom meste konalo od 23. septembra do 11. novembra 2017.


Počas ôsmich sobôt boli v jednotlivých častiach mesta podľa harmonogramu umiestňované veľkoobjemové kontajnery, do ktorých mohli občania odpad odkladať. Jeden slúžil na biologicky rozložiteľný odpad a druhý na objemný odpad.


„Aby nedošlo k miešaniu jednotlivých zložiek odpadu, znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu, prípadne aby do kontajnerov neboli umiestňované nepovolené druhy odpadov, na každom stanovišti bol počas celej doby pristavenia kontajnerov zodpovedný zamestnanec Marius Pedersen, a.s. Trenčín, ktorý koordinoval celý systém odberu odpadu na danom stanovišti,“ informovala Zuzana Čachová z útvaru stavebného a životného prostredia. „Chceme sa všetkým občanom, ktorí sa zapojili do tejto akcie srdečne poďakovať.“


Z 84 stanovíšť bolo vyvezených 120 kontajnerov s objemným odpadom a 90 kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom.


Celkovo išlo o 314,562 tony odpadu. Z toho najväčšiu časť tvoril objemný odpad (162,2 t), ktorý bol zneškodnený uložením na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a.s. „Luštek“ Dubnica nad Váhom.


Biologicky rozložiteľný odpad (140,37 t) bol zhodnotený v kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne.


Nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov na ulici Zlatovskej ulici a odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.


Občania zozbierali aj necelých 6 ton vyradených elektrických a elektronických zariadení, takmer 5 ton obalov obsahujúcich nebezpečné látky, viac ako jednu tonu vyradených zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky, 0,11 tony olejov a tukov, 0,111 tony ostatných nebezpečných odpadov.


Celkové náklady na Jesenné upratovanie 2017 vyšli mesto na 4 963,51 eur.


História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých upratovaní


Obdobie Bioodpad v( t) Objemný odpad  v (t) Spolu ostatné v (t)  Celkom za upratovanie v (t)
Jar 2012 102,51 200,75 20,189 323,449
Jeseň 2012 128,11 119,79 12,938 260,838
Jar 2013 75,1 211,9 14,739 301,739
Jeseň 2013 98,03 155,17 13,714 266,914
Jar 2014 96,814 213,72 14,765 325,299
Jeseň 2014 126,74 174,84 17,033 318,613
Jar 2015 104,7 270,82 20,004 395,524
Jeseň 2015 126,71 130,5 13,937 271,147
Jar 2016 140,67 228,505 18,266 387,441
Jeseň 2016 159,44 183,11 13,156 355,706
Jar 2017 148,41 236,94 26,461 411,811
Jeseň 2017 140,37 162,20 11,992 314,562
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!