Je tu čas jarnej deratizácie

3. 5. 2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal výzvu na reguláciu živočíšnych škodcov v termíne od 1. do 31. mája 2019.

Vyzýva Mesto Trenčín, fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na území mesta Trenčín. Cieľom je predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Touto výzvou je uložená povinnosť zabezpečiť plnenie opatrenia podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

■ Od 2. do 15. mája zabezpečí deratizáciu priestranstiev verejnej zelene Mesto Trenčín v rozsahu približne 110 ha vrátane stojísk smetných nádob na verejnej zeleni a objektov v majetku mesta. Pôjde o lokality: sídlisko Kvetná; Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce; Zámostie – pred železnicou; JUH; Centrum – Dolné mesto; Bytovky pri Leoni; Noviny; Sihoť I., II., III., IV; Pod Sokolice; Kubrá; Kubrica; Opatová. Majitelia domácich a spoločenských zvierat by v tomto čase mali zvýšiť kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabrániť kontaktu s návnadami.

■ Od 2. do 15. mája bude na území mesta deratizovať verejnú kanalizáciu, ktorú má v správe, spoločnosť TVK, a. s., Trenčín.

■ Povinnosť zabezpečiť deratizáciu svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie pred objektmi majú aj všetky bytové družstvá, bytové spoločenstvá, poľnohospodárske družstvá, podniky, prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín, vlastníci bytových domov a objektov, užívatelia nehnuteľností a pozemkov.

Zvýšený výskyt hlodavcov na verejných pozemkoch nahláste na Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!