Je čas na podávanie žiadostí o dotácie

1. 2. 2018

Mesto Trenčín v grantových kolách na aktivity v šiestich rôznych oblastiach v roku 2018 rozdelí viac ako 158 tisíc eur. Žiadosť o podporu je potrebné podať vo februári, pričom každá z oblastí má zvlášť svoju uzávierku.


Na rok 2018 má mesto v rozpočte vyčlenených celkovo na dotácie viac ako 879 tisíc eur. Z toho prostredníctvom grantových kôl plánuje rozdeliť 158 710 eur.


V januári vyhlásilo 6 výziev na podávanie žiadostí o dotácie, a to na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej činnosti, v oblasti práce s mládežou, v oblasti sociálnych vecí, v oblasti športu a telesnej kultúry samostatne na činnosť i  na reprezentáciu a výnimočné akcie, na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a tiež v oblasti životného prostredia.


Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta, poskytujú služby obyvateľom mesta.


Tlačivá žiadostí sú na webe


Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.trencin.sk/dotacie . Tam sú uvedené aj všetky informácie o podmienkach poskytovania dotácií. Pripomíname, že žiadateľ musí mať vysporiadané záväzky voči mestu, inak nie je možné dotáciu poskytnúť.


Ako poslať žiadosť


Vyplnené žiadosti aj s povinnými prílohami je potrebné do uzávierky odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín na Mierovom námestí 2 (v pracovných dňoch pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou, pričom rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.


Ak žiadate o podporu v oblasti kultúry a záujmovej činnosti, je potrebné úplnú žiadosť s rozpočtom projektu zaslať aj v elektronickej podobe na mailovú adresu kultura@trencin.sk.


Žiadosť s povinnými prílohami aj v elektronickej forme vyžaduje tiež dotačné kolo v oblasti práce s mládežou. Treba ich poslať na mladez@trencin.sk .


Konzultácie sú výhodou


Všetky informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete na www.trencin.sk/dotacie . V oblasti práce s mládežou sa odporúča projekt vopred konzultovať s koordinátorkou práce s mládežou Veronikou Sučanskou. Kontakt: mladez@trencin.sk alebo 0911 046 629. Žiadosti predkladané do grantového systému v oblasti práce s mládežou nesmú byť podané v iných oblastiach. Uprednostnené budú projekty, ktoré iniciujú, zostavujú a realizujú samotní mladí ľudia. Žiadatelia o dotácie v oblasti kultúry a záujmovej činnosti nájdu pomoc a informácie na útvare Kultúrno-informačných služieb MsÚ v Trenčíne, 032/6504 710.


Dôležité


Upozorňujeme, že na rokovanie komisií budú predložené len kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami. Podporené môžu byť iba projekty, ktorých termín realizácie bude do konca roka 2018.


Mesto Trenčín vyhlásilo dotačné kolá v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č.7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“ VZN 7/2012


UZÁVIERKY PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ


Školstvo, výchova a vzdelávanie – 19. február 2018


Kultúra a záujmová činnosť – 20. február 2018


Sociálne veci – 27. február 2018


Šport a telesná kultúra – 28. február 2018


Práca s mládežou – 28. február 2018


Životné prostredie – 28. február 2018


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!