Investície Mesta Trenčín do Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

17. 2. 2006

            V roku 2003 vyhlásilo Mesto Trenčín verejnú súťaž na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je nevyhnutný jednak pre čerpanie európskych fondov, a jednak pre kvalitné strategické rozhodovanie vedenia mesta. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol spracovaný spolu s odporúčaniami realizácie významných a moderných opatrení v 19 komunálnych oblastiach a bol schválený v decembri 2004 Mestským zastupiteľstvom Mesta Trenčín.


          V roku 2005 pristúpilo Mesto Trenčín k intenzívnej realizácií návrhov vyplývajúcich z v oblasti odpadového hospodárstva (zavedenie množstvového zberu), reštrukturalizácie majetku mesta, znižovania nákladov na správu majetku (outsourcing správy majetku v oblastiach správy zelene, ciest a pod.), dopravy, kultúry a športu, školstva, zavádzania najmodernejších trendov v oblasti riadenia verejných zdrojov (programové rozpočtovanie), riadenia úradu a podobne.


          Niektoré odporúčania realizuje Mesto Trenčín samostatne, na realizáciu vybraných projektov využíva služby viacerých profesijných odborných organizácií. Išlo najmä o služby v oblasti štúdií riešiacich detaily realizácie navrhovaných opatrení, či poradenstvo v oblasti riadenia a vzdelávania. Tieto projekty sú dlhodobého charakteru a sú zamerané na efektívnejšie fungovanie mestského úradu, či zavádzanie unikátnych nástrojov riadenia verejných zdrojov. 


          Jednou z viacerých organizácií, s ktorou Mesto Trenčín spolupracuje, je Nadácia F. A. Hayeka, ktorá pracovala na vypracovaní Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a na projektoch v oblasti zavádzania konkurencie do dopravy, zavádzania poukážok na kultúru a šport, reštrukturalizácie majetku, systéme školstva a programového rozpočtovania. Tieto služby zabezpečovala buď priamo alebo v spolupráci s partnerskými organizáciami a spoločnosťami SK Investing, Združenie na podporu reforiem, Nomos, o.z. a pod. Niektoré z projektov nie sú dnes plne implementované vzhľadom na rozdielne politické názory poslancov mestského zastupiteľstva, avšak sú pripravené na realizáciu v budúcnosti (napr. kultúra a šport, doprava). Ostatné projekty sú i celoslovensky považované za unikátne a veľmi progresívne (napr. systém školstva, systém programového rozpočtovania).


          Pridanou hodnotou projektov sú unikátne riešenia správy vecí verejných v prospech občanov mesta Trenčín. Výsledkom naplnených projektov sú značné úspory zdrojov pri správe majetku a pri nakladaní s majetkom, prehľadný verejný rozpočet so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi kontroly, či progresívny systém základného školstva. Všetky objednávky boli realizované v súlade so zákonom o verejnom obstaraní.


          Mesto Trenčín realizovalo v poslednom období projekty na zefektívnenie svojej práce i s inými poradenskými organizáciami, ktoré boli zamerané na efektívne fungovanie Mestského úradu, výsledkom čoho je napríklad Klientské centrum mesta. Mesto Trenčín využíva poradenstvo externých firiem i v oblasti ekonomického a právneho poradenstva. 


          V roku 2004  Mesto Trenčín na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín investovalo 1 956 000 Sk. V roku 2005 investovalo do 11 zákaziek na riešenie implementačných projektov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja:


243 000 Sk – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta


238 500 Sk – štúdia – dopravný systém verejnej dopravy


233 000 Sk – štúdia – samostatné školské subjekty


250 000 Sk – štúdia – zavedenie programového rozpočtovania


210 000 Sk – štúdia – štruktúra majetku


234 500 Sk – štúdia – voucher systém kultúra, šport


249 500 Sk – Konzultácie spojené s implementáciou navrhovaného modelu


245 500 Sk – Tréning k programovému rozpočtovaniu


248 000 Sk – Štúdia – zavedenie povinných cost-benefit analýz


189 000 Sk – Školiace služby spojené s osamostatnením školských subjektov


164 500 Sk – Vzdelávacie služby spojené s implementáciou+ Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja myslí aj na školopovinnú mládež a jej voľnočasové aktivity.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!