Informácia o finančnej situácii Mesta Trenčín

28. 12. 2010

Na rokovaní mestského zastupiteľstva 28.12.2010 predložil primátor Richard Rybníček základné údaje o finančnej situácii Mesta Trenčín k 22.12.2010. Poznanie skutkového stavu pokladá primátor za dôležité, „aby bola jasná situácia, za ktorej preberá nové vedenie Mesta zodpovednosť“.


Situácia je viac ako vážna. Množstvom finančných prostriedkov, ktoré má Mesto dnes na účte, nie je schopné uhradiť ani len mzdy zamestnancom úradu. Dôvodom je, že bývalé vedenie mesta v posledných hodinách pred ustanovujúcim zastupiteľstvom vyplatilo peniaze niektorým firmám. Na platy pre zamestnancov úradu nezvýšilo. „Toto sa mi zdá neslušné,“ skonštatoval Richard Rybníček. „Mesto tlačí pred sebou množstvo krátkodobých záväzkov až vo výške 10 miliónov Eur a má tiež nemalé dlhodobé záväzky. Každý deň musíme kontrolovať aktuálny stav, aby Mesto neprekročilo splatnosť faktúr, aby sme neprekročili limit na zavedenie ozdravného režimu,“ – upozorňuje primátor.  


V týchto dňoch sú už realizované tri audity – ekonomický, právny a aj procesný. Výsledky by mali byť známe do konca februára 2011. „Kontrolou prejde každá zmluva, každá faktúra. Dáme prehodnotiť aj všetko, čo súvisí s prenájmom mestského majetku,“ – informoval poslancov R.Rybníček.


Už dnes je jasné, že rozpočet mesta Trenčín na rok 2011 bude musieť byť veľmi reštriktívny a úsporný. „Bude sa šetriť. Nebude to jednoduché, ale budeme to musieť zvládnuť,“ – skonštatoval primátor. Šetriť by sa malo najmä v oblasti bežných výdavkov, opatrenia by sa však nemali dotknúť občanov. Nemalo by tak dôjsť k navyšovaniu dane. Primátor zároveň odmieta ďalšie zadlžovanie mesta v podobe úveru.


Základné informácie o finančnej situácii Mesta Trenčín k 22.12.2010:


Celková zadĺženosť Mesta Trenčín:  …………….   38 646 410 €


z toho:


– krátkodobé záväzky:  ………………………….   14 860 220 €


z toho:


   faktúry + platobné poukazy …………………..  10 221 613 €


   kontokorentné úvery ……………………………    4 638 607 €


– dlhodobé záväzky:  ……………………………..  23 786 190 €


z toho:


   dlhodobé úvery  + úver zo ŠFRB ……………..  11 659 908 €


    splátkové kalendáre ………………………….   12 126 282 €


Pohľadávky Mesta Trenčín:  …………………….      2 409 037 €


Fyzický stav na účtoch Mesta Trenčín: ……………    818 798 €


Z toho finančné prostriedky, s ktorými môže Mesto voľne disponovať: 666 791 €


Zostatok nevyčerpaných kontok. úverov………….  361 393 €


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!