Ginko sa nedá presadiť, mesto súhlasí s jeho výrubom

10. 8. 2007

          Mesto Trenčín, zastúpené primátorom Branislavom CELLEROM, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín zmenilo svoje rozhodnutie z januára tohto roku a vydalo súhlas pre spoločnosť ARMAN INTECH REALITY s.r.o., Sereď, na výrub ginka dvojlaločného na pozemku na Sadovej ul.


          Zároveň vydalo príkaz tejto spoločnosti, aby na svoje náklady uskutočnila do 6 mesiacov od výrubu dreviny náhradnú výsadbu v oddychovej zóne Halalovka v rozsahu 24 stromov, z toho 9  dubov zimných alebo javorov poľných v okrasnej forme a 15 stromov ginko dvojlaločné s obvodom kmeňa 16 cm a výškou nasadenia koruny nad 200 cm podľa projektu výsadby, ktorý predloží Mestu Trenčín v termíne do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Pri výsadbe musí rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sieti.


          Žiadosť o zmenu pôvodného rozhodnutia podala spoločnosť ARMAN INTECH REALITY s.r.o., Sereď na základe nových podstatných skutočností vyjadrených  v znaleckom posudku Gabriely Juhásovej. Znalkyňa v odbore poľnohospodárstvo odvetvie záhradníctvo konštatuje, že strom vzhľadom na vysoký stupeň poškodenia nie je vhodný na presadenie. Žiadateľ preto navrhol zmenu rozhodnutia tak, že Mesto Trenčín udelí súhlas na výrub ginka dvojlaločného z dôvodu, že strom je poškodenou drevinou priemernej hodnoty, ohrozuje zdravie a život ľudí a vzhľadom na vysoký stupeň jeho poškodenia ho nie je možné presadiť.


          Mesto Trenčín ako príslušný orgán štátnej správy rozhodlo, že ginko dvojlaločné nie je možné zachovať aj z dôvodu plánovanej realizácie stavby Polyfunkčný mestský blok Sadová ulica, Trenčín, ktorá je v súlade s Územným plánom sídelného útvaru Trenčín.


          Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania, ktoré sa uskutočnilo 9. augusta na MsÚ v Trenčíne, môžu odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia.      


    

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!