Druhý most v Trenčíne

1. 8. 2005

          Urbanizácia mesta a rozvoj dopravných ciest je v Trenčíne vo veľkej miere ovplyvňovaný prírodnými danosťami. Je to predovšetkým rieka Váh a výbežok Trenčianskej vrchoviny s Trenčianskym hradným bralom. Tieto dve prírodné prekážky rozdeľujú mesto na tri časti: západnú (Zlatovce, Záblatie, Nové Zlatovce, Zámostie, a pod.), južnú (Dolné mesto, Dlhé Hony, Biskupice, sídlisko Juh, a pod.) a východnú (Pod sokolice, Sihoť, výstavisko, Kubrá, a pod.), ktoré sa dotýkajú v centre mesta. Celý objem dopravy, ktorý prechádza z jednej časti mesta do druhej musí prechádzať cez jeden dopravný uzol. Táto skutočnosť spôsobuje vážne kapacitné problémy v centre mesta, zhoršenie životného prostredia a zapríčiňuje zbytočné nadchádzanie (napr. z priemyselného Zámostia na sídlisko Juh).


          Jediný most cez Váh kapacitne nepostačuje a doprava je ľahko zraniteľná (v prípade dopravnej nehody alebo stavebnej havárie mostu!).


          Z vyššie uvedených dôvodov bol navrhnutý Juhovýchodný obchvat (JVO) mesta v nadväznosti na diaľničný privádzač, situovaný približne 2 km južne od jestvujúceho mostu. Začiatok trasy je na konci diaľničného privádzača Trenčín za križovatkou s cestou 1/61. Trasa pokračuje priemyselnými areálmi v mestskej časti Zámostie k Biskupickému kanálu a k Váhu, ktorý križuje pod haťou Trenčianske Biskupice.


         Za riekou Váh trasa obchvatu križuje Biskupickú ulicu, vedie pozdĺž areálu Leteckých opravovní Trenčín a križuje Legionársku ul., železničnú trať Trenčín -Topoľčany a cestu II/507, kde končí pri čerpacej stanici Esso. Táto časť, dlhá 2,4 km, tvorí prvú časť JVO a stavebne bude realizovaná ako prekládka štátnej cesty 1/61.


          O zhodnotenie súčasného stavu prípravných prác na realizácii prvej etapy Juhovýchodného obchvatu sme požiadali primátora Mesta Trenčín Branislava Cellera:


          „Je ukončená technická štúdia umiestnenia prvej etapy Juhovýchodného obchvatu. V súčasnosti sa k štúdii vyjadrujú organizácie v rámci územného konania, čiže vodári, elektrikári a pod. Zároveň komunikujeme s občanmi, na pozemkoch ktorých bude nový most postavený. Mesto s nimi prerokuje celú problematiku a buď pozemky od majiteľov odkúpime a následne ich odpredáme Slovenskej správe ciest (SSC), alebo s nimi uzavrieme zmluvy o zmluve budúcej, kde sa zaviažu, že tieto pozemky odpredajú SSC za účelom výstavby nového mosta a križovatiek.“


          Primátor predpokladá, že v septembri by sa mohol začať proces vydávania územného rozhodnutia, aby sa mohla uskutočniť verejná súťaž na firmu, ktorá spracuje projekt pre stavebné povolenie a ponukové konanie. Projekt by mal byť ukončený začiatkom roku 2006. Tieto práce financuje Mesto Trenčín.


          „Mesto zobralo na seba prípravu aj finančne. Vďaka tomuto postupu a na základe rokovaní s ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií i manažmentom SSC, kde všetky strany objektívne zhodnotili situáciu v Trenčíne, zahrnie SSC túto stavbu do plánu svojich investičných akcií na rok 2006. SSC ako štátna inštitúcia zabezpečuje realizáciu a obnovu všetkých štátnych ciest. Dostáva na to prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu. Snahou mesta je, aby čo najskôr, teda koncom roku 2006, alebo na jar roku 2007 mohla byť začatá výstavba nového cestného mosta,“ povedal B. Celler.


          Najbližšie pracovné stretnutie P. Prokopoviča, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií s predstaviteľmi mesta a SSC sa uskutoční v Trenčíne v druhej polovici augusta.
Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!