Doručovanie rozhodnutí miestnych daní a poplatku za odpad

31. 3. 2020

Aj v roku 2020 musí mesto Trenčín distribuovať rozhodnutia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady. Tento rok je však iný. Mimoriadna situácia vyplývajúca z celosvetovej pandémie mení naše zvyky a bežné postupy a tak to bude aj v prípade doručovania rozhodnutí.

Právnické osoby – podnikatelia

Väčšina podnikateľov má zriadenú a aktívnu elektronickú schránku. Preto im v najbližších dňoch mesto doručí rozhodnutia elektronicky tak, ako v minulom roku. Podnikateľom, ktorí nemajú aktívnu elektronickú schránku, doručí mesto rozhodnutia mailom, no ak ju nebude mať k dispozícií, doručí rozhodnutia ako doporučené listy do schránok – bez prevzatia prijímateľom. Za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia zásielky do schránky. V individuálnych prípadoch sa môže stať, že zásielka bude uložená v poštovom priečinku. Vzhľadom k mimoriadnej situácii na Slovensku zašle mesto všetkým podnikateľom sprievodný list, v ktorom budú uvedené nové termíny splátok z dane z nehnuteľností i kontakt pre riešenie problémov vyplývajúcich z daňového konania. Je totiž pravdou, že v tomto období sú podnikatelia v mimoriadne ťažkej a náročnej situácii. Preto tento rok im mesto umožní rozdeliť úhradu dane z nehnuteľností, ktorá predstavuje najväčšiu záťaž z titulu miestnych daní, až na 4 splátky a tiež oddiali jej splatnosť.

Fyzické osoby – občania

Mesto Trenčín ako správca dane aktuálne sleduje vývoj mimoriadnej situácie na Slovensku a v najbližšej dobe rozhodne, kedy a akým spôsobom bude v tomto roku doručovať rozhodnutia dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady občanom – fyzickým osobám. Samozrejme, občania sa vopred dozvedia o termíne a postupe pri doručovaní rozhodnutí. „Zároveň im odporúčame, aby počas mimoriadnej situácie prioritne komunikovali so správcom dane (mestom) elektronicky a telefonicky. Ide o ochranu zdravia nás všetkých. Dúfame, že spoločnými silami sa nám podarí zvládnuť túto ťažkú situáciu,“ uviedol Ján Margetín, špecialista pre dane a poplatky z Útvaru ekonomického MsÚ Trenčín.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!