Dlh mesta klesol už o sedem miliónov eur

25. 11. 2011

O ďalší milión eur sa podarilo znížiť dlh mesta Trenčín. Samospráva od začiatku roka znížila dlh 39,7 milióna eur celkovo o sedem miliónov eur. Podarilo sa to šetrením, prísnou finančnou disciplínou, splácaním existujúcich záväzkov a dohodami s veriteľmi (viac ako 24 dohôd o splácaní dlhu) sa za 10 mesiacov roka 2011 znížili záväzky Mesta Trenčín o 6 miliónov eur, resp. k začiatku novembra 2011 o 7 miliónov eur. Dlh obyvateľa klesol zo 714 eur (31.12.2010) na 604 eur ku koncu októbra a aktuálne je ešte nižší. Poslednou veľkou injekciou do rozpočtu mesta bola refundácia eurofondov za rekonštrukciu základnej školy Hodžova vo výške 962 tisíc eur. Záväzky po lehote splatnosti klesli na 0,4 milióna eur, čo je 1,5% skutočných bežných príjmov roka 2010. Hranica pre vyhlásenie ozdravného režimu je 15%. Mesto však naďalej eviduje výpadok v kapitálových príjmoch, a to vo výške 5,6 milióna eur. 


Informácia o finančnej situácii, príjmoch a výdavkoch Mesta Trenčín k 31.10.2011


1.   Východiskový stav:


Záväzky k 31.12.2008:  26,5 mil. € (t.j. 477 € na 1 obyvateľa), z toho: Kapitálové príjmy majú výpadok vo výške 5,6 mil. €.  


–      krátkodobé:  3,2 mil. €


–      dlhodobé: 23,3 mil. €


Záväzky k 31.12.2009:  27,6 mil. € (t.j. 507 € na 1 obyvateľa), z toho:


–      krátkodobé: 4,2 mil. €


–      dlhodobé:   23,4 mil. €


Záväzky k 31.12.2010:  39,7 mil. € (t.j. 714 € na 1 obyvateľa), z toho:


–      krátkodobé: 17,6 mil. €


–      dlhodobé: 22,1 mil. €


 


2.   Súčasný stav:


1.     Záväzky k 31.10.2011:  33,6 mil. €  (t.j. 604 € na 1 obyvateľa), z toho:


–      krátkodobé: 9,6 mil. €


= 5,84 mil. € faktúry + 0,98 mil. € čerpané preklenovacie úvery na rekonštrukciu 3 základných škôl + 2,76 mil. € čerpané kontokorentné úvery)


–    z toho záväzky po lehote splatnosti: 0,4 mil. € = 1,5% skutočných bežných príjmov roka 2010 (hranica pre vyhlásenie ozdravného režimu je 15%)


–      dlhodobé: 24 mil. €


= 9,7 mil. € úvery + 13,6 mil. € splátkové kalendáre + 0,7 mil. € úver zo ŠFRB  (nárast v roku 2011 z titulu reštrukturalizácie dlhu voči VOD-EKO a.s. (SLSP a.s.) a reštrukturalizácie dlhu voči 15 veriteľom (ČSOB a.s.)


3.    Pohľadávky k 31.10.2011:  3,5 mil. €


–      Daňové: 0,9 mil. €, nedaňové: 1,2 mil. €, nájmy: 1 mil. €, ostatné: 0,4 mil. € 


4.    Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.10.2011:

Rozpočet na


rok 2011


Skutočnosť k 


31.10.2011

% plnenia

Skutočnosť


k 31.10.2010

Bežné príjmy 27 069 140 24 025 686 88,8% 22 978 178
Kapitálové príjmy 9 708 445 2 536 378 26,1% 1 370 822
PRÍJMY  SPOLU: 36 767 585 26 562 064 72,2% 24 349 000
Bežné výdavky 24 730 534 17 517 596 70,8% 21 806 000
Kapitálové výdavky 6 761 692 4 289 166 63,4% 5 185 000
VÝDAVKY SPOLU: 31 492 226 21 806 762 69,2% 26 991 000
Výsledok rozpočtu: +5 285 359 +4 755 303   -2 642 000
 
Príjmové finančné operácie 2 242 041 1 899 410 856 047
Výdavkové finančné operácie 7 527 400 5 823 132 1 645 000
Výsledok hospodárenia: 0 + 831 581   -3 430 953
 
Čerpané kontokorentné úvery 2 343 565 4 339 953


PRÍJMY MESTA K 31.10.2011


Z uvedenej tabuľky vyplýva, že príjmy mesta (bežné + kapitálové) sa k 31.10.2011 plnia na 72,2% (optimum 83,3%). Kapitálové príjmy majú výpadok vo výške 5,6 mil. €.


Kapitálové výdavky a splátky úverov teda financujeme predovšetkým z kontokorentného úveru, čerpaného k 31.10.2011 vo výške 2,3 mil. €, preklenovacích úverov nesplatených k 31.10.2011 vo výške 0,97 mil. € a bežných príjmov. Kontokorentné úvery a preklenovacie úvery musíme splatiť k 31.12.2011.


3.11.2011 boli na účet Mesta Trenčín poukázané finančné prostriedky – refundácia z EÚ a ŠR za rekonštrukciu ZŠ Hodžova vo výške 961.877,70 €. Tieto finančné prostriedky zvýšili kapitálový príjem a súčasne znížili záväzky splatením prijatého preklenovacieho úveru.


V MsZ v Trenčíne bol dňa 20.10.2011 schválený predaj 7 voľných bytov spolu vo výške 313.115 €, všetky predané byty boli zo strany kupujúcich zaplatené, časť bola zaplatená koncom októbra 2011, časť začiatkom novembra 2011.


(Informácia o výške kapitálových príjmov sa týka obdobia do 31.10.2011, nezohľadňuje teda tieto príjmy)


VÝDAVKY MESTA K 31.10.2011


Celkové výdavky (bežné + kapitálové) sú k 31.10.2011 čerpané vo výške 21,8 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

Rozpočet 2011

Skutočnosť


k 31.10.2011

% plnenia
Program 1: Manažment a plánovanie 264 598 276 268 104,4%
Program 2: Propagácia a cestovný ruch 62 500 40 359 64,6%
Program 3: Interné služby mesta 3 306 225 3 003 484 90,8%
Program 4: Služby občanom 525 006 359 092 68,4%
Program 5: Bezpečnosť 2 726 670 2 123 935 77,9%
Program 6: Doprava 3 775 623 1 616 449 42,8%
Program 7: Vzdelávanie 12 564 584 9 955 556 79,2%
Program 8: Šport 1 509 841 825 335 54,7%
Program 9: Kultúra 323 587 222 366 68,7%
Program 10: Životné prostredie 2 892 594 1 534 543 53,1%
Program 11: Sociálne služby 1 535 751 1 258 860 82%
Program 12: Bývanie 2 005 247 590 515 29,5%


Bežné výdavky sú čerpané na 17,5 mil. €, pre porovnanie k 30.10.2010 to bolo: 21,8 mil. €, t.j. k 31.10.2011 je to o 4,3 mil. € menej, pričom bežné záväzky po lehote splatnosti sú k 31.10.2010 len vo výške 0,3 mil. €.


Šetrením, prísnou finančnou disciplínou, splácaním existujúcich záväzkov a dohodami s veriteľmi (viac ako 24 dohôd o splácaní dlhu) sme za 10 mesiacov roka 2011 znížili záväzky Mesta Trenčín o 6 mil. €, resp. k začiatku novembra 2011 o 7 mil. €.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!