Detailné znázornenie modernizácie železničnej trate do grafickej časti ÚP Mesta Trenčín

3. 10. 2005

           Modernizácia železničnej trate je v súčasne platnom Územnom pláne sídelného útvaru (ÚPN SÚ) mesta Trenčín zakotvená v textovej podobe, rovnako ako aj vo všetkých vyšších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie, ktorými sú pre mesto ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a KÚRS 2001 schvaľovanými vládou SR.


          Po príprave projektu pre územné rozhodnutie, ktorá prebiehala v posledných mesiacoch, poslanci dnes na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstve počtom hlasov 16 zo sedemnástich prítomných počas hlasovania odsúhlasili doplnok ÚP, ktorým bude možné podrobnejšie znázorniť modernizáciu železničnej trate v grafickej časti územného plánu a do textovej časti pribudne úprava jednotlivých križovatiek – určí, kde presne budú podchody, podjazdy atď.


          Aktualizované grafické znázornenie neovplyvňuje žiadne doteraz poskytnuté informácie Mesta Trenčín k otázke modernizácie železničnej trate v Trenčíne.


Bližšie informácie o súčasnom stave modernizácie nájdete v prílohe č. 1.


x x x


Príloha č. 1:


Aktuálne informácie a sumarizácia  k modernizácii železničnej trate


          Ak zapojenie Trenčína na železničnú dopravu v poslednej tretine 19. storočia znamenalo hlboký zásah do pohybu ľudí a tovarov, rovnako významné miesto zaujme v živote Trenčína pripravovaná modernizácia železničnej trate. Ak sa má stať Slovensko a v jeho rámci aj Trenčín plnohodnotnou súčasťou európskeho dopravného systému, bez modernizácie jej súčasného stavu to nie je možné.


        Modernizáciou trate a výstavbou nového železničného mosta nad riekou Váh dôjde k významným rozvojovým impulzom v meste Trenčín.


        Príde k razantnému zlepšeniu automobilovej dopravy viazanej na cestný most cez Váh.


        Zníži sa zaťaženie okolia hlukom z prejazdu vlakov cez most nad rieku Váh.


        Výstavbou nového mostu sa vytvoria predpoklady na splavnenie Váhu.


        Modernizáciou tejto trate dôjde k prestavbe úrovňových križovaní s cestnými komunikáciami na mimoúrovňové vo forme podchodov pre chodcov a cyklistov a automobilových nadjazdov a podjazdov.


        Výrazne sa zlepšia podmienky pre cestujúcich zo Sihote vybudovaním podzemného spojenia so železničnou stanicou.


        Výstavbou nového železničného mosta cez Váh bude možné zapojenie starého železničného mosta do dopravného organizmu mesta a jeho obchodno-spoločenského využitia.


        Zlepší sa kvalita a atraktívnosť centrálnej zóny mesta.


        Bude možné zachovať a rozvinúť zelené plochy ekotopu Váhu, priniesť im vyššiu kvalitu a bezpečnosť pre oddych a šport obyvateľov.


        Zmena trasy železnice je jedinečná príležitosť ako odstrániť bariéru terajšej železničnej trate v centre mesta, čím sa vytvorí predpoklad pre rozdelenie významného cestného koridoru do dvoch ulíc a výrazne sa zlepší kontakt centra mesta s nábrežím Váhu.


  Asanácia rodinných domov


            Vzhľadom na nutnosť vyrovnať zákrutu trate je však potrebné asanovať 22 rodinných domov (20 v Orechovom a dva pri železničnom priecestí pri Bille). Neľahká situácia nastala najmä pre majiteľov rodinných domov, ktorý sú však o aktuálnom stave informovaní a mesto je s nimi ako zástupca investora v neustálom kontakte.


  Mesto ako prostredník medzi investorom a občanmi


 


          Všetko, čo súvisí s modernizáciou železničnej trate, sú náklady investora,  Železníc SR. Mesto Trenčín má investície ŽSR zmluvne podchytené. Mesto do procesu vstupuje ako prostredník, cez ktorého celá investícia prebehne.  Chce zabezpečiť pozemky tak, aby ľudia bývali v lokalite, ktorá im bude vyhovovať, aby mali operatívny kontakt na túto tému nie cez Bratislavu, ale cez Trenčín. Mesto sa bude priebežne finančne vysporadúvať so ŽSR ako investorom.  keď dôjde k  výstavbe rodinných domov ako náhrad za nehnuteľnosti, ktoré budú dotknuté.


  Aktuálne lokality na výber náhradných rodinných domov


 


          Lokality sú vyhliadnuté hlavne na Zámostí. Je tu lokalita pri bývalých Nábytkárskych závodoch, druhá je pri dnešnom zdravotnom stredisku na Vlárskej ceste, priamo tam, kde bývajú aj teraz. Ďalšie pozemky sú predmetom individuálneho hľadania, aj samotní občania si môžu hľadať pozemok, ktorý im vyhovuje najviac. V prípade, že ho nájdu, mesto ho odkúpi a postaví domy.


          Sú aj občania, ktorí chcú odísť zo Zámostia. Tým Mesto Trenčín ponúka lokalitu na Soblahovskej ul., oproti areálu Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) pri vodnom zdroji.


          To sú základné lokality, z ktorých si občania vyberajú a v druhej polovici roku 2006 im Mesto Trenčín na základe zmluvy s investorom začne stavať rodinné domy.


          Každý, komu bude zbúraná nehnuteľnosť, dostane  taký finančný objem, aby dokázal postaviť na novom mieste nehnuteľnosť v tom istom rozsahu, v akom doteraz býval. Pokiaľ občan nemá záujem o hotovosť, ale o postavenie nového domu, má na to nárok. 


  Typy nových rodinných domov


           Pre občanov Mesto Trenčín robí  ponuku na tri druhy domov, ktoré rozpracovala projektová kancelária. Sú veľké ako ich dnešné bydliská. Uvedené projekty domov  reálne ocenia dodávateľské firmy a  finančné prostriedky občania dostanú na základe toho, za akú cenu sa ich doterajšie domy dajú dnes postaviť. Ak budú chcieť, aby im mesto postavilo dom, mesto im ho postaví a priebežne bude čerpať peniaze od ŽSR. Po skolaudovaní nových domov si občania vymenia nehnuteľnosti s mestom, ktoré uplatní svoj nárok voči ŽSR a presťahujú sa.


  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!