Daňová poradňa 10: Daňové nedoplatky

13. 10. 2023

„Ja, ako občan tohto mesta, platím poctivo daň z nehnuteľností, daň za psa a tiež aj za smeti. Stane sa mi občas, že sa oneskorím s platbou, ale vždy zaplatím. Pozeral som si zverejnený zoznam neplatičov miestnych daní a zdá sa mi, že je ich stále viac. Ako je to možné, ak sa vymáhanie nedoplatkov priebežne realizuje a napriek tomu výška pohľadávok neklesá?“

Odpovedá špecialista pre dane a poplatky MsÚ v Trenčíne Ján Margetín:

Ďakujem za položenú otázku a za zodpovedný prístup k plateniu miestnych daní. Ak by takýchto ľudí bolo viac, nedoplatkov by bolo podstatne menej. V odpovedi ako príklad uvediem stav pohľadávok na dani z nehnuteľností, ktoré tvoria jednu z podstatných častí pohľadávok mesta Trenčín. K 31. 12. 2022 sme mali celkovú výšku pohľadávok na dani z nehnuteľností 1 187 382,71 eur. To je ale stav vytvorený za 20 rokov. A prečo za toľko rokov? To si povieme hneď. Najskôr si pohľadávky rozdeľme na:

1/ nedoplatky prihlásené do konkurzov a reštrukturalizácií (360 869,57 €) – konkurzy môžu trvať aj 20 rokov. V zmysle zákona nemôžeme nič v uvedenej lehote urobiť, ani vymáhať, ani odpísať. Môžeme len evidovať sumu, prípadne dovyrubovať každoročne daň, ak to nemá nový vlastník, čo nám zvyšuje sumu pohľadávok.

2/ nedoplatky vymáhané súdnym exekútorom (326 478,41 €) – aj v tomto prípade máme pohľadávky vymáhané viac rokov, ktoré musíme stále evidovať, čo tiež neprispieva k znižovaniu celkového stavu.

3/ nedoplatky nevymožiteľné (77 488,01 €) – sú neúspešne vymáhané súdnym exekútorom, vyplývajúce z nefunkčných spoločností, a nie je možné ich ešte odpísať.

4/ nedoplatky ostatné (422 546,72 €) – všetky zostávajúce nedoplatky, s ktorými správca dane pracuje, to znamená: vyzýva na zaplatenie, či už predvolaním, telefonicky, zasielaním výziev, emailom, osobne alebo uzatvára splátkové kalendáre a pod.

Z uvedeného je vidieť, že pohľadávky sme povinní evidovať podľa zákona veľa rokov a nie je jednoduché ich odpísať. Má to vplyv na celkovú výšku daňových pohľadávok a preto k ich výraznému znižovaniu nedochádza.

V roku 2023 je situácia s vymáhaním pohľadávok rovnaká. Ľudia, ktorí neplatia, resp. nedodržiavajú dohodnutý splátkový kalendár, sa väčšinou opakujú. Upozorňujem však, že sa blíži čas poslednej splátky dane z nehnuteľností. Termín zaplatenia je do 31. 10. 2023. Po tomto dátume odstúpime evidované nedoplatky na dani z nehnuteľností a dani za psa na vymáhanie súdnym exekútorom. Zostanú len dohodnuté splátkové kalendáre, ktoré sa dodržiavajú. Mrzí nás to, ale inú možnosť nemáme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!