Budú zisťovať údaje pre štatistiku rodinných účtov

4. 12. 2020

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 308 samospráv, medzi nimi aj mesto Trenčín. Zrealizuje ho Štatistický úrad SR od 7. decembra 2020 do 11. januára 2021.

V tomto období môže aj vašu domácnosť navštíviť pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré poskytnete, sú chránené, nezverejňujú sa a poslúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Mesto Trenčín informovala generálna riaditeľka Sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického úradu SR Zlata Jakubovie. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!