Budú zisťovať informácie o cestovnom ruchu a trhu práce

12. 1. 2022

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici informovala mesto Trenčín o dvoch zisťovaniach, ktoré sa uskutočnia v roku 2022. Pôjde o domáci a výjazdový cestovný ruch a zabezpečenie informácií o stave a vývoji trhu práce na Slovensku.

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu realizuje ŠÚ SR v roku 2022 na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o európskej štatistike cestovného ruchu.

Cieľom je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. Do tohto zisťovania bolo pre rok 2022 vybraných 700 obcí, medzi nimi aj naše mesto. Zamestnanci ŠÚ SR poverení funkciou opytovateľa navštívia tak 8200 slovenských domácností. Povinní sú preukázať sa osobitným poverením.

V roku 2022 sa na Slovensku uskutoční aj výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Jeho cieľom je zabezpečenie informácií o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky tohto zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou.

Na základe skúseností štatistických úradov krajín, kde sa takto zamestnanosť sleduje, možno povedať, že ide o spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Výsledky týchto zisťovaní sú zaujímavé aj pre širokú verejnosť.

„Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci týchto zisťovaní domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky,“ informuje generálna riaditeľka sekcie Zlata Jakubovie.

Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!