Ako sa zmenia v novom roku poplatky za odpad?

12. 1. 2021

Výška paušálneho poplatku pre obyvateľov bytových domov sa nemení. Zmeny sa týkajú rodinných domov, v ktorých je zavedený množstvový zber.

Novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad schválilo 16. decembra 2020 mestské zastupiteľstvo.

Na zmeny v tomto VZN má určitý vplyv aj povinnosť mesta zaviesť od 1. 1. 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Zmeny pre rodinné domy

Zvýšenie počtu vývozu bionádob z pôvodných 26 vývozov na 35 vývozov. Prečo? Do bionádob sa okrem zeleného odpadu od 1. 1. 2021 dáva aj kuchynský bioodpad, nádoby sa budú plniť rýchlejšie a aj z hygienických dôvodov je nutný min. vývoz 1 x za 14 dní[ČZ1] .

Zvýšenie poplatku za vývoz bionádob – súvisí iba so zvýšením počtu vývozov. Sadzba poplatku za 1 liter bioodpadu sa nemení. Minulý rok vyšlo 26 vývozov 120-litrovej bionádoby 42,21 eur. Po novom to bude 35 vývozov a pri 120-litrovej bionádobe zaplatíme 56,82 eur za rok.

Pri 240-litrovej nádobe to bude po novom 104,41 eur, doteraz sme platili 77,46 eur.

Vývoz komunálneho odpadu (KO) aj len raz mesačne. Doteraz bol minimálny vývoz odpadu pre 1 až 2 osoby v domácnosti raz za 14 dní.

Aj pri úľave na poplatku, ktorý mali osamelo žijúci ľudia nad 62 rokov, ich vývoz 120-litrovej nádoby stál 34,46 eur za rok. Po novom bude úľava z poplatku za množstvový zber pre osamelo  žijúcich ľudí nad 62 rokov v rodinných domoch zrušená.

Koľko teda zaplatia? V prípade, že im bude stačiť minimálny vývoz 1-krát mesačne, pri 120-litrovej nádobe ich to vyjde na 28,91 eur za rok. Toľko zaplatí aj dvojčlenná domácnosť, ak jej bude stačiť vývoz raz za mesiac.

OPSRAVEDLŇUJEME SA ZA CHYBU V NOVINÁCH – v januárovom vydaní mestských novín INFO TRENČÍN bolo nesprávne uvedené, že toľko zaplatí aj dvojčlenná domácnosť, ak jej bude stačiť vývoz raz za 14 dní.

Novinkou je aj možnosť vývozu 1-krát za 14 dní už pre 5-člennú rodinu. Požiadať o tieto frekvencie vývozu bude môcť domácnosť po schválení VZN o nakladaní s odpadmi. O tomto nariadení budú rokovať mestskí poslanci na svojom januárovom zasadnutí  27. 1. 2021.

Domácnosti, v ktorej je osamelo žijúca osoba nad 62 rokov, bude po nadobudnutí účinnosti VZN o nakladaní s odpadmi, automaticky zmenená frekvencia vývozu na 1-krát mesačne. Aktuálne sa to týka 601 ľudí žijúcich v rodinných domoch. Ak budú chcieť ostať na vývoze 1-krát za 14 dní, napriek vyššiemu poplatku, budú musieť požiadať o zachovanie tejto frekvencie. Zmeniť frekvenciu vývozu komunálneho odpadu si môže domácnosť jedenkrát za rok.

PRIPOMÍNAME:

Ak obývate rodinný dom a chcete zmenu v systéme zberu bioodpadu, je potrebné ju nahlásiť úradu do 15. januára 2021. Ak ešte nemáte zvolený systém vývozu bioodpadu, teda či chcete komunálny odpad s bionádobou alebo bez bionádoby s vlastným kompostovacím zásobníkom, tiež by ste to mali urobiť do 15. 1. 2021. Systém zberu bioodpadu, ktorý si zvolia, bude potom pre nich záväzný celý nasledujúci rok.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!