Ako pri vykurovaní znížiť množstvo znečisťujúcich látok

26. 1. 2018

V zimnom období sa na znečisťovaní ovzdušia okrem emisií z dopravy podieľajú lokálne kúreniská. Tými sú kotle na tuhé palivo, krby, piecky s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW. Ide o zariadenia používané najmä v domácnostiach a menších prevádzkach. Pri zhoršených rozptylových podmienkach sa v dôsledku nepriaznivých meteorologických podmienok (inverzia) prachové častice a ostatné látky vznikajúce pri spaľovaní tuhých palív držia v dýchacej zóne ľudí. Do ovzdušia sa pri nesprávnom spôsobe kúrenia uvoľňujú okrem tuhých znečisťujúcich látok oxid siričitý, dioxíny, polyaromatické uhľovodíky, formaldehyd a ťažké kovy, ktoré majú dopady na zdravie.


Existujú opatrenia, ktorými môžeme pri vykurovaní prispieť k zníženiu množstva znečisťujúcich látok v ovzduší.


Okrem dodržiavania správneho postupu pri kúrení tuhým palivom, je potrebné používať len palivá odporúčané výrobcom kotla. V zariadeniach na spaľovanie dreva treba spaľovať len čisté prírodné drevo (dostatočne vysušené) a v kotloch spaľujúcich uhlie používať len vyhovujúce palivo (vyhláška MŽP SR č.228/2014 Z.z.). Je veľmi dôležité nespaľovať v kotloch, peciach a krboch mokré drevo, drevotriesku, rámy okien a chemicky ošetrené drevo. Útvar stavebný a životného prostredia MsÚ Trenčín odporúča nespaľovať v kotloch na tuhé palivo žiadny odpad (plienky, plastové fľaše, viacvrstvové obaly od nápojov, fólie, celofarebné letáky a časopisy, textil a podobne).


Aj vzhľadom na opakujúce sa podnety, prosíme, aby tí, ktorých sa toto upozornenie týka, dodržiavali pri vykurovaní všetky pravidlá a boli tak ústretoví k životnému prostrediu a svojim spoluobčanom. Ďakujeme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!