Aká bude autobusová stanica?

7. 2. 2024

Aktuálny návrh investora je výrazne jednoduchší a menší ako pôvodne plánovaný Terminál. Ide o novú autobusovú stanicu v Trenčíne, ktorá vznikne revitalizáciou predstaničného priestoru. Investor naďalej deklaruje svoj záujem v budúcnosti zveľadiť aj okolité územie.

Mesto Trenčín predalo v rokoch 2011 a 2012 pozemky pod autobusovou stanicou spoločnosti SIRS – Development, ktorá prejavila záujem o revitalizáciu stanice.

Prečo k tomu došlo?

Na konci roka 2010 bolo naše mesto na hranici nútenej správy. Celkové záväzky boli 39,7 milióna eur, z toho 3,2 milióna po lehote splatnosti. Podľa INEKO bol Trenčín za rok 2010 najhoršie hospodáriacim mestom Slovenska. Situáciu potvrdil aj ekonomický audit.

Pre nízku solventnosť rozhodovalo tri dni pred koncom roka 2010 vtedy nové mestské zastupiteľstvo o prijatí krátkodobého úveru 4 milióny eur na vykrytie mínusových zostatkov na bežných účtoch. Celý rok 2011 sa niesol v znamení rokovaní s veriteľmi o finančnom vysporiadaní krátkodobých záväzkov. Mesto s nimi uzatvorilo niekoľko desiatok splátkových kalendárov, rokovalo s bankami.

A rokovalo aj s dopravcom MHD, spoločnosťou SAD Trenčín, o optimalizácii MHD a úhrade nedoplatku za rok 2010 vo výške 998 101 eur. V októbri 2011 vtedajšie mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena za účelom revitalizácie autobusovej stanice spoločnosti SIRS – Development za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku 810.706 eur. Kúpna cena bola uhradená započítaním nedoplatku mesta v tej istej výške za služby v roku 2010. Zvyšnú časť nedoplatku 187.395 eur uhradilo mesto v decembri 2011.

V roku 2012 uzatvorilo mesto so spoločnosťou SIRS – Development, na základe uznesenia vtedajšieho mestského zastupiteľstva, kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou mesto predalo za účelom revitalizácie autobusovej stanice ďalšie pozemky v hodnote podľa znaleckého posudku 151.549,20 eur.

Z Terminálu menší projekt

BUS stanica vizualizácia návrhu

Medzičasom investor pripravil projekt „Terminál“, ktorý počas rokov prešiel mnohými zmenami, ale nedošlo k jeho realizácii. Mesto v roku 2018 od kúpnych zmlúv odstúpilo a na Okresnom súde Trenčín sú aktuálne vedené súdne konania o určenie vlastníckeho práva dotknutých pozemkov.

Mestské zastupiteľstvo sa bude na najbližšej schôdzi 28. 2. 2024 zaoberať novým návrhom investora. Poslanci budú rokovať o usporiadaní vzťahov medzi mestom a spoločnosťou SIRS – Development tak, aby došlo k rekonštrukcii autobusovej stanice, vybudovaniu autobusových zastávok pre MHD, ukončeniu súdnych sporov medzi mestom a investorom o určenie vlastníckeho práva k dotknutým pozemkom.

Podľa návrhu zmluvy by nová autobusová stanica mala byť užívaniaschopná a predstaničný priestor zrevitalizovaný do konca roku 2025. Investor počíta s investíciou za 2 milióny eur. Niku pre MHD a autobusové zastávky by malo vybudovať na vlastné náklady mesto.

Vážení občania, pozývame vás

na verejné predstavenie navrhovaného riešenia novej autobusovej stanice a všetkých súvislostí v utorok 13. februára 2024 o 16.00 h vo veľkej sále KKC Hviezda.

Stretnutie bude súčasťou rokovania Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ Trenčín

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!