Aby mohol ísť odpad na skládku

9. 11. 2023

Mesto vysúťaží poskytovateľa úpravy zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku, vrátane prepravy. Od 1. januára 2024 bude totiž možné na skládke odovzdať len odpad, ktorý bude upravený a bude dosahovať požadované parametre biologickej stability.

Ak nebude v Národnej rade SR prijatý opätovný odklad tejto povinnosti, nemôže od nového roka žiadna skládka prevziať zmesový odpad, ktorý neprešiel úpravou.

Mesto Trenčín ako pôvodca zmesových komunálnych odpadov preto musí pre svoje odpady zazmluvniť na túto činnosť oprávnenú spoločnosť. Ak by sa tak nestalo, skládka by tieto odpady od 1. 1. 2024 nemohla prevziať a mesto by sa dostalo do situácie, že by nemalo kam odpady odovzdať na koncovú likvidáciu.

muž s vrecom odpadu v ruke

Predpokladané množstvo zmesových komunálnych odpadov určených na úpravu je 12 tisíc ton ročne. Jednotková cena za úpravu 1 tony zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku, vrátane jeho prepravy na zazmluvnenú skládku, je 48 eur s DPH. Predpokladaná hodnota zákazky je teda 2,3 milióna eur s DPH za 4 roky, teda ročne 576 tisíc eur s DPH. S víťazom verejného obstarávania mesto uzatvorí zmluvu na dobu neurčitú.

Otázkou je, či sa táto legislatívna povinnosť pre mestá a obce ešte predsa len neodloží. Pôjde totiž o finančne náročnú službu, ktorá by mala pre občanov znamenať navyšovanie poplatkov. Túto povinnosť vie dnes zabezpečiť možno len 40 až 45 percent samospráv.

„V súčasnosti sa na skládku ukladá tona odpadu priemerne za zhruba 50 eur, ďalších približne 50 eur bude stáť úprava. To je 100 eur za tonu zmesového komunálneho odpadu, ktorý potrebujeme zneškodniť. K tomu sa ešte platí zákonný poplatok, ktorý sa k tomu pripočítava. Môžeme sa teda dostať až na sumu 120 eur za tonu zneškodnenia zmesového odpadu,“ povedala špecialistka pre životné prostredie Mestského úradu v Trenčíne Zuzana Čachová.

Hoci úprava odpadu vyplýva zo smernice Európskej únie, napríklad zástupcovia Únie miest Slovenska sú presvedčení, že splnenie tejto povinnosti je možné urobiť tak, aby išlo o racionálne, environmentálne, ale aj ekonomicky únosné riešenie pre mestá a ich obyvateľov.

„Úprava odpadu predstavuje technologicky aj finančne náročnejší proces, ktorý, ak sa nenastaví racionálne, budú ho v konečnom dôsledku splácať občania. Preto sme pri presadzovaní niektorých požiadaviek zo strany rezortu životného prostredia, nad rámec smernice Európskej komisie, opakovane požadovali predloženie analýzy, ktorá by objektívne posúdila a vyhodnotila prínos a finančnú nákladovosť navrhovaných povinností,“ uviedla Únia miest Slovenska vo svojom stanovisku.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!