Zostatok aktuálnej disponibilnej alokácie na výzvu č. IROP-PO1-SC122-2016-15 (Cyklodoprava)

15. 6. 2018

RO pre IROP  na svojej webovej stránke dňa 14.6.2018 informoval o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.06.2018.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 32 428 786 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 14 527 749 Eur a územie MFO 17 901 037 Eur. V rámci Mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trenčín sú aktuálne zostatky uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (Zdroj EÚ) Suma predložených, resp. schválených ŽoNFP v 1. – 5. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 6. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
4 355 975 € 1 417 575 € 2 938 400 €

Poznámka: Zostatok alokácie na výzvu do 6. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!