Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 ( 2. hodnotiace kolo)

6. 12. 2018

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (2. hodnotiace kolo), zameranej na Zlepšenie environmentálnych aspektov mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia  a hluku, ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z tejto výzvy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!