Záverečná správa z výzvy č. IROP-PO2-SC211-2017-17 Deinštitucionalizácia

29. 4. 2019

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (5. hodnotiace kolo) – zameranej na Podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z výzvy pre 5. hodnotiace kolo. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!