Výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).

8. 7. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 4.7.2019 bola vyhlásená výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe.

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Dátum vyhlásenia výzvy: 04.07.2019

Dátum uzavretia výzvy: 30.10.2019

Typ výzvy: uzavretá

Úplné znenie výzvy spolu s kompletnou dokumentáciou je zverejnená na webovom sídle SO pre IROP pre Prioritnú os 3, ktorým je Ministerstvo kultúry SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!