Výzva na predkladanie ŽoNPF – špecifický cieľ 2.1.3

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 24.05.2017 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavným zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20

Bližšie informácie k danej výzve sú dostupné priamo na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP.

Zároveň bola aktualizovaná aj Príručka pre žiadateľa o NFP pre ŠC 2.1.3 na verziu 1.1, ktorá je dostupná na stránke RO pre IROP

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!