Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci špecifického sieľa 2.1.1 – Deinštitucinalizácia existujúcich zariadení

8. 3. 2018

Dňa 22. 5. 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako riadiaci orgán pre IROP, na svojej webovej stránke zverejnilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Bližšie informácie o celej výzve nájdete na stránke riadiaceho orgánu pre IROP

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!