Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP pre prioritnú os 1 – Rekonštrukcia a modernizácia ciest

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 30.11.2016 V Ý Z V U na predkladanie ŽoNFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na rekonštrukciu a modernizáciu ciest.

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.1 –  Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ: 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Kompletné znenie výzvy ako aj všetky relevantné dokumenty sú dostupné na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!