Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

27. 6. 2018

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 27.6.2018 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27.

Uzávierka vyhlásenej výzvy je do 20.12.2018

Kompletné znenie výzvy je dostupné na stránke MPRV SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!