Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 06.12.2016 V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Kompletné znenie výzvy je uverejnené na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!