Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov v oblasti sociálnych (komunitných) služieb

6. 4. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 4.4.2018 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Oprávnení žiadatelia môžu svoje projektové zámery predkladať podľa územnej príslušnosti do 11.6.2018 na príslušné SO pre IROP.

Celé znenie výzvy je dostupné na stránkach SO pre IROP mesta Trenčín, alebo na stránkach riadiaceho orgánu pre IROP.

dôchodcovia na húpačke

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!