Vyhlásenie výzvy na predkladane ŽoNFP pre špecifický cieľ 4.3.1

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 31.3.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Bližšie informácie o danej výzve nájdete na stránke riadiaceho orgánu pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!