Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre UMR Trenčianskeho kraja

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje, že v súlade s oznamom č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (ďalej len „výzva“), kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, zverejnenom dňa 08.12.2017 na webovom sídle ministerstvauzatvorilo ku dňu 09. januára 2018 výzvu pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja. Výzva bola uzavretá na základe dopytu žiadostí o poskytnutie NFP. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené RIÚS/UMR.

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!