Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.08.2018

14. 8. 2018

RO pre IROP na svojej webovej stránke dňa 14.8.2018 informoval o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu  na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.08.2018.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 24 730 598 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 8 605 250 Eur a územie MFO 16 125 348 Eur. V rámci Mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trenčín sú aktuálne zostatky uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (Zdroj EÚ) Suma predložených, resp. schválených ŽoNFP v 1. – 6. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvy do 7. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
4 355 975 € 1 471 840 € 2 884 135 €

Poznámka: Zostatok alokácie na výzvu do 6. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!