Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

31. 5. 2019

RO pre IROP na svojej webovej stránke uverejnilo oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 29.05.2019. V rámci Mestskej funkčnej oblasti Trenčín je uvedený zostatok indikatívnej alokácie uvedený v nasledovnej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (Zdroj EÚ) Suma predložených žiadostí o NFP v 1. hodnotiacom kole (Zdroj ERDF) Zostatok indikatívnej alokácie do 2. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
500 000 € 219 036 € 280 964 €

Poznámka: Zostatok alokácie na výzvu do 2. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!