Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov IROP-PO4-SC431-2017-16

15. 11. 2018

Dovoľujeme si vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil na svojej webovej stránke Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 05.11.2018.

V rámci MFO Trenčín sú zostatky alokácie v nasledovnej tabuľke:

Typ aktivity Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) Suma predložených, resp. schválených žiadostí predložených v 1. – 6. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie vo výzve do 7, hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
Spolu: 3 008 169 € 2 433 359 € 485 009
a.), b.) 100 000 € Výzva bola dňa 9.10.2018 uzavretá
a.), c.) až i.) 1 500 000 € 1 510 199 € 0 €
j.) 1 408 169 € 923 160 € 485 009 €

Poznámka: Zostatok alokácie na výzvu do 7. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 7 stanovený na 09.01.2019. Uvedené sa nevzťahuje na žiadateľov z RIÚS Banskobystrického kraja a RIÚS Košického kraja, pre ktorých sa výzva uzavrie v plánovanom termíne 14.12.2018.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Zverejnením tejto informácie nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i) uverejnené na stránke www.mpsr.sk, pre ktorých sa výzva uzavrela dňa 08.01.2018 a v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre UMR Trnavského kraja (aktivity a, c až i), UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Trenčianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Žilinského kraja (aktivity a, b a aktivity a, c až i), UMR Košického kraja (aktivity a, b, aktivity a, c až i, aktivita j), pre ktorých sa výzva uzavrela dňa 09.10.2018.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!