Oznámenie o aktuálnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy na cyklistickú dopravu

17. 4. 2019

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil informáciu o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 16.04.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu v rámci celej Slovenskej republiky predstavuje 17 129 555 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 3 020 419 Eur a územie MFO 14 109 136 Eur.

Konkrétny zostatok v rámci MFO Trenčín je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) Suma predložených resp. schválených žiadostí o NFP v 1 až 9 hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 10. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)
4 355 975 € 2 711 057 € 1 644 918 €

Poznámka:  Zostatok alokácie na výzvu do 10. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 10 stanovený na 21.06.2019.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Zverejnením tejto informácie nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja a RIÚS Prešovského kraja a v ozname č. 3 o uzavretí výzvy pre RIÚS Žilinského kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!