Oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu č. IROP-PO1-SC122-2016-15

5. 11. 2018

Dňa 5.11.2018 bola na webovej stránke RO pre IROP zverejnená informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 23.10.2018.

V rámci MFO Trenčín sú zostatky alokácií vyjadrené v nasledujúcej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) Suma predložených, resp. schválených žiadostí o NFP v 1. – 7. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 8. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
4 355 975 € 1 471 840 € 2 884 135 €

 

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 8 stanovený na 21.12.2018. 

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!