Informácia o zostatku disponibilnej alokácie výzvy s kódom IROP-PO2-SC211-2017-17 k 13.3.2018

28. 3. 2018

RO pre IROP zverejnil dňa 14.3.2018 informáciu o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 13.03.2018.

Pre mestskú funkčnú oblasť Trenčín je k 13.3.2018 zostatok alokácie vo výške 1 000 000,- € (Zdroj EÚ) 

Indikatívna alokácia

vyhlásená vo výzve

(zdroj EÚ)

Suma predložených žiadostí

o NFP v 1.,2. a 3. hodnotiacom kole

(zdroj EÚ)

Zostatok alokácie na výzvu

do 4. hodnotiaceho kola

(zdroj EÚ)

1 000 000 € 0 € 1 000 000 €

Pozn.: Zostatok alokácie na výzvu do 4. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 28.05.2018.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!