Informácia o zostatku alokácií pre výzvu č. IROP-PO1-SC122-2016-15 (Cyklotrasy) v rámci MFO Trenčín

28. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva ako riadiaci orgán pre IROP informoval dňa 28.3.2018 na svojej webovej stránke o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 26.03.2018 a informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 32 835 589 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 14 830 870 Eur a územie MFO 18 004 719 Eur. 

Pre mestskú funkčnú oblasť Trenčín je k 26.3.2018 zostatok alokácie vo výške 2 938 400,- € (Zdroj EÚ).

Indikatívna alokácia

vyhlásená vo výzve

(zdroj EÚ)

Suma predložených žiadostí

o NFP v 1.,2., 3., 4. a 5. hodnotiacom kole

(zdroj EÚ)

Zostatok alokácie na výzvu

do 6. hodnotiaceho kola

(zdroj EÚ)

4 355 975 € 1 417 575 €

2 938 400 €

Poznámka: Zostatok alokácie na výzvu do 6. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Kompletný rozpis alokácií pre jednotlivé samosprávne kraje sú zverejnené na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 6 stanovený na 21.06.2018.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF [1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

[1] Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!