Informácia o zostatkovej alokácii a uzavretí 8. hodnotiaceho kola výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16

22. 2. 2019

Dňa 21.2.2019 bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnená informácia o aktuálnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 20.02.2019

V rámci Mestskej funkčnej oblasti Trenčín je alokácia pre jednotlivá oblasti výzvy uvedená v nasledovnej tabuľke:

Typ aktivity Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) Suma predložených, resp. schválených žiadostí v 1.- 7. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvy d 8. hodnotiaceho kola ((Zdroj EÚ)
a.),b.) 93 523 € Výzva bola dňa 9.10.2018 uzavretá
a.),c.) až i.) 1 516 477 € 1 510 198 € 6 279 €
j.) 1 398 169 € 1 383 268 € 21 180 €

Poznámka: Zostatok alokácie na výzvu do 8. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 8 stanovený na 09.04.2019.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Zverejnením tejto informácie nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i) uverejnené na stránke www.mpsr.sk, pre ktorých sa výzva uzavrela dňa 08.01.2018, v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre UMR Trnavského kraja (aktivity a, c až i), UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Trenčianskeho kraja (aktivity a, b), UMR Žilinského kraja (aktivity a, b a aktivity a, c až i), UMR Košického kraja (aktivity a, b, aktivity a, c až i, aktivita j), pre ktorých sa výzva uzavrela dňa 09.10.2018 a v ozname č. 3 o uzavretí výzvy pre RIÚS Banskobystrického kraja a RIÚS Košického kraja, pre ktorých sa výzva uzavrela dňa 14.12.2018.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!