Informácia o uzávierke 10. hodnotiaceho kola a zostatku alaokácie pre výzvu č. IROP-PO2-SC211-2017-17

25. 10. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že Riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke informoval o termíne uzávierky 10. hodnotiaceho kola pre výzvy na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17. 

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 10 stanovený na 28.11.2019.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Zároveň bola zverejnená informácia o indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 09.10.2019

V rámci MFO Trenčín je zostatok do 10. hodnotiaceho kola na úrovni 871 831 € (zdroj EÚ). Bližšie informácie sú k dispozícii na webe Riadiaceho orgánu pre IROP

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!