Informácia o plánovanom uzavretí výzvy č. IROP-PO2- SC211-2017-17 – Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení.

21. 10. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.11.2019 Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program uzavrie výzvu č. IROP-PO2- SC211-2017-17, ktorá je zameraná na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení). Po tomto termíne už nebude možné predkladať nové ŽoNFP.

Aktualizácia:

Na základe stretnutia medzi RO pre IROP a RO pre OP Ľudské zdroje sa výzva číslo IROP–PO2-SC211-2017-17 Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) nebude uzatvárať v pôvodne navrhnutom termíne dňa 28.11.2019 t. j. v termíne uzávierky 10. hodnotiaceho kola. RO pre IROP ponechá výzvu otvorenú do termínu uzávierky 11. hodnotiaceho kola, č. j. 28.02.2020.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!