Informácia o disponibilných zostatkoch pre výzvu na budovanie zelenej infraštruktúry k 16.2.2018.

8. 3. 2018

RO pre IROP vydal informáciu o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 16.02.2018

V rámci Mestskej funkčnej oblasti Trenčín sú zostatky alokácií na danú výzvu nasledovné: 

Typ aktivity

Indikatívna alokácia

uvedená

vo vyhlásenej výzve

(zdroj ERDF)

Suma predložených, resp.

schválených žiadostí

o NFP v 1.,2. a 3.

hodnotiacom kole (zdroj ERDF)

Zostatok alokácie na

výzvu do

4. hodnotiaceho kola

(zdroj ERDF) 

a, b 100 000 € 93 523 € 6 477 €
a, c až i 1 500 000 € 807 573 € 692 427 €
j 1 408 169 € 923 160 € 485 009 €
Spolu 3 008 169 €  1 824 256 € 1 183 913 €

Poznámka: Zostatok alokácie na výzvu do 4. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy:  IROP-PO4-SC431-2017-16:

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 09.04.2018.

Viac informácií o zostatkoch alokácií v iných regiónoch sa dozviete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!