Informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov výzvy č. IROP-PO2-SC211-2017-17

26. 9. 2018

Dňa 26.9.2018 bola na stránke MPRV SR ako RO pre IROP zverejnená informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 25.09.2018

V rámci MFO Trenčín je zostatok disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov nasledujúca:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (Zdroj EÚ) Suma predložených, resp. schválených ŽoNFP v 1. – 5. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvy do 6. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
1 000 000 € 0 € 1 000 000 €

Pozn.: Zostatok alokácie na výzvu do 6. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Zároveň bola na stránke MPRV SR ako RO pre IROP zverejnená informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 6 stanovený na 28.11.2018.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!